علوم کشاورزی
هدف از این عمل قرار دادن یك لایه محافظ روی خاك و ماسه برای جلوگیری از حركت ماسه ها و خاك است .

● كلش ـ برگ و ساقه های خشك :

استفاده از بازمانده گیاهان می تواند در این مسیر كمك كند . در ضمن پس از مـدتی قادر است

مواد آلی خاك را افزایش دهد و مضافاْ مانع تبخیر گـردد البته بایستی روی آنها غلتك كشـید و حتی قبل از قرار دادن مواد فوق سطح خاك را كم و بیش متراكـم نمود یا قبل از قرار دادن كلش و مواد فوق مقدار كمی موادی مانند آسفالت پاشاند .

● پوشش پلاستیكی :

در مواقع معینی كه از مشمع های پلاستیكی استفاده می نمایـند باید چهار طرف هر مشمـع را

داخل خاك نمود و با میخهای مخصوصی آنرا به خاك یا شن متصل نمـود و یا لبه های هر مشمـع را داخل گودالهای كوچكی برگرداند . روی ماسه می توان توری هایی از مواد آكریلیكAcrylique قرارداد .

● روغنها و مواد معدنی :

روغنهای متعددی چه روغنهای معدنی و چه آلی برای تثبیت شنها استفاده می گردد .

● آسفالت :

روی ماسه ها با دستـگاه پخش كننده ای یك لایه نازكی آسفالت می پاشنـد ولی باید همـیشه مواظب بود كه با انجام حركت و پاییـن رفتن ماسه ها قسمتی از خاكهایی كه آسفالت روی آن پاشـیده اند ، بصورت لكه هایی در سطح زمین ظاهر گردد .

احیاء و استمرار مجدد لایه پوشش زنده خاك Biorehabilationخاك علاوه بر نقش مهمی كه در تولید محصولات كشاورزی ایفا می نماید از نظر ارتباط و همبستگی با عواملی مانند آب ، هوا و پوشـش گیاهی فعالیت های موجودات جانوری و انسانی یكی از اركان مهم زیست محیطی محسوب می گردد .متاْسفانه انسان به دلایل مختلفی مانند تبدیل جنگلها به زمینهای زراعی ، چرا و دامپروری بی رویه ، روشهای نا مناسب كشت و زرع مانند تك كشتی بدون تناوب ، آیـش ، شخم ناصحیح در تخریب خاك تاْثیـر منفی داشته است .

در بین عوامل مؤثر در تخریب زیست محیطی افزایش جمعیت را می توان یكی مهمترین عامل تخریب وكاهش منابع طبیعی به شمار آورد .

حتی عـده ای معتـقدند كه افزایش جمعیـت،باعث سـرعت بخشـیدن به فرسـایش خاك می شود .با توجه به مسائلی كه در قسمتهای اولیه این بخـش مورد بررسـی قرار گرفت می توان نتـیجه گرفت كه تخریب خاك و كاهش عمق مفید خاك باعث كاهـش رشد و نمو و تولید گیاهی خواهد شـد .مقدار خاكی كه

سالیانه در اثر هوا دیدگی سنگها تولید می گردد تحت تاُثیر عوامل اقلیمی است در مناطق سردسیر خشك یا گرم وخشك سالیانه كمتر از ۲۵/۰ mm خاك تولـید می گردد(ضخامت) . در حالیـكه در منـاطق گرم و مرطوب این مقدار برابر ۵/۱ mm است . طبق نظریهْ هامر و هودسون (hammer&Hudson ) ، اگرمقدارخاكی كه سالیانه تخریب می گردد حدود ۱۲ تن در هكتار منظور داریم باید سالیانه ۱mm خاك تولید شود تا بتوان خاك منهدم شده را جبران نمود در حالیكه نظریهْ روبرت(robert ) در سطح كلی جهانی مقدار خاك تولید شده ۰۲/۰ mm محاسبه شده است.

بطور خلاصه لازم است برنامه ریزی صحیح و عملی در اثر افزایش تولیدات كشاورزی و دامپروری رابر حسب توان اكولوژیكی خاك تهـیه و تدوین نمـود و رئوس برنامه های پیشـنهادی را می توان بصورت خلاصه بشرح زیر مورد توجه قرار داد :

۱) جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع . سالیانه در جهان حدود ۱۱ میلیون هكتار از سطح جنگلها محو ونابود می گردد.

۲) جلو گیری از چرا و دامپروری نا صحیح.

۳) جلوگیری از كشت و زرع تك كشتی(ندون تناوب)

۴) جلوگیری از شخم ناصحیح وسایر عملیات كشاورزی كه خاك را مستعد تخریب می نماید .

۵) مبارزه با فرسایش ابی و بادی .

در این راستا علاوه بر برنامه ریزی های صحیح در جهت حفاظت مكانیكی خاك لازم است در برقراری مجدد پوشش گیاهی نیز اقدامات مؤثری انجام گیرد.

تمام فعالیتهای حفاظتی خاك از نظر ایجاد تراس و بانكت در حقیقت نقش جانشینی پوشـش گیاهی را ایفا می نماید. معهذا عملیات و اجراء برنامه های حفاظتی بدون ایجاد و گسترش پوشـش زنده خاك پس از مدتی با شكست روبرو خواهد شد .

فرسایش بادی در مناطق هموار و مسطح مناطق خشـك و نیمه خشـك مهمترین عامل تخریب خاك و پبشـروی كویرها محسوب می گردد . بنابراین برای جلوگیـری از تخریب ناشی از باد ، با توجه به مطالب ارائه شده می توان نتیجه گرفت كه توسعه و پیشرفت كشاورزی ، دامپروری و صنـایع وابسته به آن در هر منطقه تحت تاْثیر تجدید و احیاء پوشش زنده خاك است . اجراء پروژه های آبادانی و توسعه هر منطقه یا هر سرزمین باید براساس توان اكولوژیكی آن منطقه یا آن سرزمین استوار باشد .

چنین پیشنهادی در كنفران های مختلف در اسلو پیشنهاد گردیده است .برای نشان دادن تاْثیر روشهای حفاظتی خاك و تاْثیر ایجاد پوشش گیاهی در توسعه و آبادانی یك حوزه كوهستانی دو شكل ارائه شده است : یكی قبل از انجام این عملیات و دیگری بعد از آن عملیات ، كه این دو شكل با كسب اجازه از نشریه FAO ضمیمه مطالب فوق شده است .

با توجه به مطالب ارائه شده در بخش استمرار پوشش زنده خاك می توان نتیجه گرفت كه در كشوری مانند ایران كه آب و هوای قسمت اعظم آن خشـك و گرم می باشد تنها راه تجـدید حیات و افزایش فعالیت بیولوژیكی ( انسانی ، حیوانی ، گیاهی )همان برقرار نمودن مجدد پوشش زنده خاك است .سرزمین ایران وسیع و دارای آب و هوای متـنوع ، مشخصات ژئومورفولوژی متغیر می باشـد . این سرزمین پهناور بیشتر به صورت یك قاره است تا فلات . سلسله جبال زاگرس در جـنوب و البرز در شمـال فلات مركزی را احاطه نموده اند . سلسله كوههای شمال و جنوب توسط دره های عمیق بریده شده و معمولاْ چندین حوزه به یك دره منتهی می گردد. بعلت خشكی ونیز عوامل دیگر فرسایش و تخریب خاك چه در دامنه ها و چه در قسمت فلات همه ساله میلیونها تن خاك را نابود می سازد .

بنابراین لازم است با برنامه های صحیح و عملی تواماُ در حفظ و حراست خاك و تجدید پوشش زنده خاك تهیه و تدوین و به مرحله اجراء درآورد . مثلاُ در یك دامنه فرضی با برنامه های اجرایی می توان به اهداف چند منظوره نزدیك شد . در مناطق كم ارتفاع و یا شیب كم یعنی در قسمت پایین دست دامنه ها و نیز در فلات مركزی لازم است زراعت را در پناه باد شكن اجراء نمود . در داخل زمین محصور شده توسط دیواره های طبیعی می توان انواع گیاهان زراعی یا درختان میوه را كاشت .

به طور خلاصه بدون استفاده از درختـان امكان احیاء مناطق كوهستانی و دشت عملی نیسـت .مادر كشوری زندگی می نماییم كه مقدار تبخیر چندین برابر نزولات آسمانی است ، بنابراین لازم اسـت از عواملی كه از شدت تبخیر جلوگیری می نماید در احیاء و مدیریت مناطق فوق استفاده گردد .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم تیر 1390ساعت 14:36  توسط علی بازند | 
هميت کاشت و نگهداري درختان در محيط زيست
وجود گياهان بر گستره اين کره خاکي بعنوان قاعده و پايه هرم حيات اهميت و ارزش خاصي دارد.
فضاي سبز شهرها نه تنها ريه ي تنفسي يک شهر مي باشد بلکه از نظرتاثير روحي و رواني به شهروندان در تلفيق با زندگي شهري از جايگاه ويژه اي برخوردار است. پس بيائيد شبنم عشق بر روي گل بکاريم و ريسمان نجاتمان را بر قامت بلند سرو گره زنيم تا اين همه را که نياز هستيان در بودنشات است به گل نشانده و در گسترش آن بکوشيم.
 
کاشت نهال:
 
وسايل لازم
بيل، کود دامي کاملا پوسيده ( بااندازه 2 بيل)
قيم( يک چوب به طول بلندتر از3/1 ارتفاع درخت که بهتر است پوست آن را بکنيد و يا آنرا سرو ته در خاک قرار دهيد تا از رشد جوانه هاي آن و رويش احتمالي قيم جلوگيري شود) نوار پلاستيکي ، قيچي پلاستيکي، قيچي باغباني
زمان مناسب:
بهترين زمان براي کاشت اغلب گونه هاي گياهي اواخر زمستان تا اوايل بهار است زيرا در اين مدت اغلب گياهان در خواب به سر مي برند يعني فعاليت آنها به حداقل ميرسد و از طرف ديگر نهال کمتر در معرض سرماي شديد قرار مي گيرد.
انتخاب نهال:
نهال انتخابي بايد بدون آفت و بيماري بوده و حجم و تاج و ريشه آن تناسب وجود داشته باشد. همچنين صدمات فيزيکي به بدنه نهال وارد نشده باشد و داراي ساقه راست و بدون انحراف باشد.
آموزش ساده کاشت نهال
گودال کاشت را به اندازه ي 2 تا 3 برابر حجم ريشه ايجاد نمائيد.
مخلوط خاک مناسب شامل ( سه قسمت خاک رس، يک قسمت ماسه و يک قسمت کود حيواني پوسيده) در ته گودال بريزيد.
ريشه هاي آسيب ديده و خيلي بلند را قيچي نمائيد.
نهال را در گودال قرارداده و تا خط طوقه نهال (حدفاصل ساقه و ريشه) خاک بريزيد.
در مورد نهال ضعيف از قيم استفاده نمائيد.
آبياري بلافاصله پس از کاشت انجام گردد تا هواي اضافي خارج و گياه محکم گردد.
اگر مي خواهيد درخت قوي، سالم و سرحال داشته باشيد بايد بدانيد که مراقبت هاي پس از کاشت نقش بسيار مهم و موثري دارند و درختان هرچه بزرگتر باشند مراقبت بيشتري را نياز دارند.
اما به طور کلي مي توان گفت مقدار مراقبتي که يک درخت نياز دارد به عوامل زير بستگي دارد:
1- نوع درخت       2- نوع خاک                    3- آب و هوا
درختان معمولا به هنگام کاشت و طي 2 تا 3 سال اوليه پس از کاشت يعني تا زماني که در محل استقرار يابد به توجه و مراقبت بيشتري نيازمندند و پس از آن خود کفا ميشوند.
طي اين مدت ريشه ها گسترش يافته و به دنبال غذا ميروند و مانند لنگر گياه را درجاي خود  نگه ميدارند. درختان پس از تثبيت با کمي مراقبت به زندگي خود ادامه ميدهند تا زماني که به پس پيري برسند که در اين هنگام مراقبتهاي خاصي را طلب مي نمايند. البته درختان ميوه که هدف بهره برداري از ميوه آنهاست و همچنين درختان زينتي که براي اهداف خاصي کاشته ميشوند از اين قاعده مستثني هستند.
 
قراردادن نهال درشرايط نامناسب تا زمان کاشت يکي از علل خشکيدگي آن محسوب ميشود. بهتر است هرنهال در کمترين زمان ممکن از محل خريد به محل کاشت منتقل نموده و بلافاصله کاشت و پرورش نهال ها افزايش ميدهد. درصورتي که زمان تهيه تا کاشت و پرورش نهال را افزايش ميدهد درصورتي که زمان تهيه تا کاشت نهال چند روز بطول  مي انجامد بهتر است ريشه آن راهمراه با مقداري خاک مرطوب درون گوني پيچيده و در مکاني سايه نگهداري نمائيد.
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اسفند 1389ساعت 8:52  توسط علی بازند | 
كشت بدون خاك در گلخانه هاي هوشمند
نويسنده: فرناز محمدي پور
در حال حاضر كشاورزي در ايران به شكل فعلي ظرفيت هاي لازم را براي امنيت غذايي، اشتغالزايي و صادرات محصولات كشاورزي به وجود نمي آورد؛ البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود، چرا كه با افزايش جمعيت در جهان امروز، نيازهاي بشري بيشتر شده و شكل تازه اي به خود گرفته است. در اين ميان با توجه به اهميت كشاورزي در تامين موادغذايي، تحقيقات وسيعي در اين زمينه صورت گرفته است كه كشت گلخانه اي يكي از نتايج آن است. گفتني است افزايش توليدات گلخانه اي هم با كاربرد بيشتر منابع يا استفاده از فناوري ميسر است و با توجه به محدوديت منابع، استفاده مناسب از فناوري مناسب ترين راهكار افزايش توليد به شمار مي آيد.
امروزه احداث گلخانه براي توليد و نگهداري انواع گل ها و گياهان و ميوه هاي خارج از فصل آن به منظور استفاده بهينه از منابع خاك و آب در سراسر جهان گسترش يافته است. گلخانه با ايجاد فضايي بسته شرايط مطلوب تري براي رشد و نمو گياهان فراهم مي كند. رومي ها اولين كساني بودند كه براي حفاظت گياهان از ساختمان استفاده كردند. آنها با پوشاندن گودال ها با ورقه هاي تراشيده شده از سنگ هاي نيمه شفاف و گرم كردن اين فضا، اولين گلخانه ها را به وجود آوردند. در واقع گلخانه به ساختماني اطلاق مي شود كه براي عبور طبيعي نور با مواد شفاف پوشانده شده است و با كنترل عوامل محيطي، شرايط مساعدتري براي پرورش محصولات كشاورزي ايجاد مي كند. اين ساختمان به طور مصنوعي گرم مي شود و ارتفاع و اندازه كافي براي كار كردن فرد در داخل آن وجود دارد. گلخانه امكان برداشت گياهاني كه فقط در فصل ها يا زمان هاي خاصي از سال كشت مي شوند را در سراسر طول سال فراهم مي كند. همچنين امكان پرورش گياهاني كه نياز به شرايط كنترل شده بسيار خاص ودقيق دارند مثل برخي گياهان دارويي و قارچ ها را مقدور ساخته است. از كاربردهاي ديگر گلخانه ها مي توان به پرورش محصولات با اشكال ظاهري متفاوت همچون توليد هندوانه مكعبي شكل به منظور سادگي حمل و نقل نام برد. برخي ديگر از گلخانه ها نيز فقط جهت ايجاد شرايط مطلوب براي نگهداري محصولات خاصي به كار مي روند.
امكان توليد مستمر محصولات در تمام طول سال بدون تاثير محدوديت هاي موجود، بهره وري صحيح و افزايش بهره وري از امكانات محدود آب و خاك، بازدهي تثبيت شده با توجه به كنترل عوامل توليد شامل رطوبت، درجه حرارت، تهويه و نور، كاهش خسارت و تامين امنيت توليد با توجه به كنترل عوامل سوء محيطي در يك محيط بسته، عدم وابستگي توليد به شرايط محيطي و امكان بازاريابي مناسب و تنظيم برنامه كشت مطابق نياز بازار از مزاياي به كارگيري فناوري توليد محصولات گلخانه اي محسوب مي شوند.

گلخانه هيدروپونيك چيست؟
بستر كشت مي تواند خاك يا هيدروپونيك باشد. مهندس بهشتي، كارشناس كشاورزي گلخانه پژوهشي دانشگاه علم و صنعت در اين باره مي گويد: در كشت هيدروپونيك هيچ گونه خاك يا بستر خاكي استفاده نمي شود و گياه در محيط خنثي و عاري از هرگونه مواد غذايي قرار مي گيرد. در اين نوع كشت در زمان هاي مشخص، مواد غذايي به صورت محلول در آب ريشه گياه را سيراب مي كند. از مزاياي كشت هيدروپونيك مي توان به صرفه جويي در ميزان آب و مواد مغذي و كنترل شرايط كلي گياه توسط كارشناس كشاورزي اشاره كرد. بنا به گفته بهشتي، ميزان اندازه محصول، طعم و حتي شيريني و ترشي و زمان برداشت در اين نوع كشت قابل كنترل است، بعلاوه در صورت رعايت نكات بهداشتي، اين نوع كشت بيماري هاي موجود در خاك را ندارد.
وي مي افزايد: بستر كشت گلخانه هيدروپونيك علم و صنعت، مخلوط پرليت و كوكو پيت به دو صورت كيسه اي و گلداني است. پرليت از بازمانده هاي مواد آتشفشاني به دست مي آيد كه تركيبات آن سيليكات آهن و آلومينيوم است كه در 100 درجه سانتي گراد حرارت ديده و به شكل دانه هاي سفيد رنگ بسيار سبكي درآمده است كه قابليت جذب و رطوبت بسيار بالايي دارد و كوكوپيت از پوشال تنيده شده دور ميوه نارگيل تهيه مي شود.
بنا به گفته سيامك حسن زاده، دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت، مصرف بيش از حد سوخت و انرژي كاهش توليد، افزايش ريسك توليد، كاهش كيفيت محصول و افزايش قيمت تمام شده از جمله مشكلات و خسارات وارده به گلخانه هاي امروزي محسوب مي شوند. در اين ميان كنترل آب و هوا يكي از مهم ترين عوامل در توليد و پرورش گياه است. در واقع فرآيند كنترل محيط گلخانه نيازمند به تحت اختيار درآوردن پارامترهايي همچون دما، رطوبت، دي اكسيد كربن، نور و گردش هواست كه ميان اين كميت ها روابط فيزيكي پيچيده اي حاكم است و كنترل محيط گلخانه را تحت تاثير قرار مي دهد.
از آنجا كه هدف اصلي در كنترل محيطي گلخانه رسيدن به حداكثر سود اقتصادي است و كنترل محيطي گلخانه همواره به نوعي با بهينه سازي همراه است با به كارگيري سيستم كنترل دما و رطوبت، كاهش هزينه انرژي مصرفي و افزايش توليد را مي توان تحقق بخشيد. اين امر اهداف گوناگوني از جمله افزايش بازده فيزيكي، افزايش كيفيت محصول و كاهش هزينه هاي توليد را در بر خواهد داشت. گفتني است، اثر متقابل و تداخل ميان متغيرهاي داخلي و خارجي بر پيچيدگي فرآيند كنترل محيط گلخانه مي افزايد. از طرف ديگر، محدوديت هاي زماني، دما و رطوبت نسبي از سيستم بيولوژيك بر سيستم كنترل محيط تحميل مي شود. به علت تعدد پارامترها را اثر متقابل بالاي آنها، كنترل آن به كمك روش كلاسيك دشوار به نظر مي رسد؛ چرا كه در روش كلاسيك براي كاهش تعداد متغيرها معمولافقط متغيرهايي كه تاثيرگذارترند در نظر گرفته مي شوند. اين در حالي است كه در رشد برخي محصولات كه نيازمند كنترل دقيق تري هستند، نمي توان از اين پارامترها صرف نظر كرد. از اين رو استفاده از روش هاي هوشمند مي تواند راهكار مناسبي براي كنترل آب و هوا با حداكثر سود اقتصادي باشد.

و اما گلخانه هوشمند
بنا به گفته سيامك حسن زاده، با استفاده از فناوري هاي نوين و تجهيزات پيشرفته كنترلي و سيستم هاي ابزار دقيق، گلخانه هيدروپونيك هوشمند به منظور كشت توت فرنگي در دانشگاه علم و صنعت راه اندازي شده است. در اين گلخانه با استفاده از روش بستر كشت متحرك براي اولين بار در ايران فضاي زير كشت در گلخانه به 2 برابر افزايش يافته است و با استفاده از روش هاي هوشمند كنترلي محصول با كيفيت و كاملابهداشتي توليد مي شود. بنا به گفته وي، در اين گلخانه مدرن تمام اتوماتيك، تمام مراحل آبياري، تهيه محلول مورد نياز گياه، تنظيمPH ،EC ، كنترل دما و رطوبت محيط گلخانه به صورت خودكار صورت مي گيرد.
امكان توليد مستمر محصولات در تمام طول سال بدون تاثير محدوديت هاي موجود از مزاياي به كارگيري فناوري توليد محصولات گلخانه اي محسوب مي شودعليرضا محمدشهري، رئيس پژوهشكده الكترونيك دانشگاه و مجري طرح گلخانه هيدروپونيك هوشمند مي افزايد: در اين گلخانه با استفاده از تجهيزات پيشرفته سنسوري و عملگرهاي خاص براي تزريق مواد معدني افزودني و استفاده از سيستم هاي پردازشگر از قبيل رايانه صنعتي و نيزPLC مي توان به طور پيوسته تمام پارامترهاي موردنظر را با استفاده از الگوريتم هاي كنترلي هوشمند كنترل كرد. همچنين استفاده مجدد از آب برگشتي علاوه بر صرفه اقتصادي در به هدر نرفتن آب و مواد افزودني به آن تاثير بسزايي در بهداشت محيط زيست خواهد داشت. سيستم كنترل مدام اطلاعات مواد موجود در آب را توسط سنسورهاي مختلف اندازه گيري مي كند و همزمان با توجه به اطلاعاتي كه از آب ورودي دارد، ميزان تزريق مواد مورد نياز را تنظيم مي نمايد. گفتني است سيستم غني ساز آب موردنظر براي استفاده در اين گلخانه اولين نمونه داخلي اين دستگاه محسوب مي شود.
فن، پد هيتر، مه پاش، پنجره سقفي و پنجره كناري از عملگرهاي موجود در گلخانه هستند كه ضمن صرف كمترين انرژي، دما و رطوبت را در مقادير مطلوب كنترل مي كنند و كيفيت و كميت محصول را افزايش مي دهد.
همچنين با نصب 2 دوربين با پايه هاي پن تيليت در دو سوي گلخانه امكان مشاهده وضعيت عمومي گلخانه روي سايت براي كارشناسان فراهم شده است.
بعلاوه برنامه نرم افزاري طراحي شده توسطLABVIEW علاوه بر قابليت هاي مونيتورينگ شرايط محيطي و وضعيت عملگرها از طريق اينترنت، امكان كنترل اينترنتي را هم فراهم كرده است. به اين ترتيب كه متخصصان ويژه با داشتن رمز عبور قادرند در صورت ايجاد مشكل در سيستم كنترلي، از طريق اينترنت اقدام به رفع مشكل اين مزرعه اينترنتي نمايند كه اين مساله هزينه تعمير و نگهداري گلخانه ها را به مراتب كاهش مي دهد.
بنا به گفته سيامك حسن زاده، فرق عمده اين كنترل كننده با كنترل كننده هاي خودكاري كه توسط شركت هاي آلماني، هلندي و ساير كشورهاي خارجي براي كنترل شرايط محيطي در صنعت گلخانه كشورمان ارائه مي شود، اين است كه كنترل كننده پيشين هوشمند ابتكاري طراحي شده، برخلاف مشابه خارجي كه صرفا به كنترل دما و رطوبت در مقادير مطلوب با دقت هاي بسيار بالاتوجه مي كنند، با در نظر گرفتن دما و رطوبت محيط بيرون و ميزان تابش آفتاب، سرعت و جهت وزش باد، از كم هزينه ترين راه اقدام به كنترل دما و رطوبت مي كند و اقتصادي ترين تصميم كنترلي را به سيستم اعمال مي كند كه البته نتايج پياده سازي اين طرح، صرفه جويي قابل ملاحظه اي را در ميزان مصرف انرژي نشان مي دهد. در عين حال به سبب كنترل دقيق دما و رطوبت در اين روش، افزايش توليد و بهبود كيفيت محصول نيز چشمگير است. مسلما گلخانه هيدروپونيك هوشمند علاوه بر مزاياي بارزي همچون اشتغالزايي، كاهش شغل هاي كاذب، كمك به خودكفايي در محصولات كشاورزي، صرفه جويي قابل توجه در مصرف آب و انرژي، در صورت اهتمام همه جانبه مسوولان مي تواند نقطه عطفي در صنعت كشاورزي و سرآغاز فصلي نو در صادرات غيرنفتي تاريخ ايران باشد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 16:40  توسط علی بازند | 

فرآیندهای هیدرودینامیکی رودخانه‌ها

دانه‌ها پس از تخریب در منشا توط عواملی از قبیل آب و هوا و یخ به ریف حوضه رسوبی حرکت می‌کنند. دانه‌های جامد ممکن است به صورت معلق ، جهشی ، غلتیدن و سرخوردن بر روی دانه‌های دیگر حرکت کنند. نحوه حرکت به اندازه سرعت و شدت جریان بستگی دارد. بسته به سرعت آب در رودخانه‌ها دو نوع جریان خطی و آشفته قابل مشاهده است. در جریانهای خطی ذرات جامد از مایع به صورت خطی در یک لایه از مایع حرکت می‌کنند به نحوی که لایه پایین و بالایی باهم موازی است.

در جریانهای آشفته که در اثر افزایش سرعت آب بوجود می‌آید. ذرات جامد در مایع به صورت مارپیچی حرکت می‌کنند. در این نوع جریانها ذرات به طرف جلو ، بالا و پایین حرکت می‌کنند ولی در جریانهای خطی ذرات فقط به طرف جلو حرکت می‌کنند. تغییر جریان از خطی به آشفته به طول لوله یا کانال ، سرعت انتخاب شده ، شکل هندسی کانل و خوصیات دیگر حداکثر است ولی در جریانهای آشفته آب دائما در حرکت است از کناره رودخانه به مرکز می‌رود و دائما تغییر مکان می‌دهد. بطور کلی در حرکت دانه ریز نیروی ویسکوزیته اهمیت دارد ولی در حرکت ذرات درانه درشت نیروی جاذبه به اهمیت بیشتری دارد.

مکانیزم حرکت اولیه دانه (تخریب)

بطور کلی دانه‌ها در کف بسته به حالت سکون قرار دارند. هنگامی که جریان مواد سیال از روی دانه‌ها عبور می‌کند، دانه‌ها تحت تاثیر چها نیروی مختلف قرار می‌گیرند که این نیروها عبارتند از نیرو وزنی دانه بستگی دارد و از حرکت آن جلوگیری می‌کند، نیروی اصطکاک بین دانه و دانه‌های اطراف که این نیرو نیز از حرکت دانه‌ها جلوگیری می‌کند. نیروی کشش مایع که تمایل دارد دانه را دانه را بر روی دانه‌های دیگر حرکت داده و به صورت غلتیدن جابجا کند. میزان این نیرو به سرعت جریان بستگی دارد و بالاخره نیروی هیدرولیکی بررسی نشان می‌دهد که دانه به صورت عمودی از زمین بلند کند و در جهت جریان قرار دهد.

بررسیها نشان می‌دهد که دانه به صورت عمودی از زمین بلند می‌شود و سپس در هنگام پایین و برخورد به دانه‌های دیگر به حرکت خود ادامه می‌دهد که این عمل را جهش می‌گویند. فرآیند جهش در هوا بهتر از آب صورت می‌گیرد، زیرا نیروی بلند کردن دانه فقط هنگامی که دانه در روی سطح زمین قرار دارد موثر است و مسئول حرکت اولیه آن می‌باشد ولی زمانی که دانه از جای خود بلند شد نیروی کششی هوا یا آب مسول حرکت آن است.

برای حرکت دانه‌ها سرعت جریان باید به حد بحرانی برسد تا اینکه بتواند دانه‌ها را از جای خود حرکت دهد و با خود حمل سرعت بحرانی برای تخریب و حرکت دانه‌ها با افزایش قطر آنها زیاد می‌گردد. با استثنای ذرات رس که برای تخریب آنها سرعت زیادتری لازم است. زیرا ذرات دانه ریز دارای خاصیت چسبندگی بوده و به یکدیگر متصل می‌شوند همچنین ذرات دانه ریز رسی در سطح دارای ناهمواریهای زیادی بوده و زاویه‌دارتر می‌باشند لذا در مقابل جریان آب مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.

انواع مختلف حرکت دانه‌ها

هنگامی که میزان انرژی موجود در کف بسته از حد بحرانی گذشت، دانه‌ها در سطح لایه شروع به حرکت می‌کنند. نوع حرکت ذرات به اندازه آنها و سرعت جریان بستگی دارد. دانه‌ها در آب و هوا به چهار صورت غلتیدن، سر خوردن ، جهشی و معلق حرکت می‌کنند.
در شرایط ثابت با سرعت مشخص دانه‌های درشت (گراول) به صورت غلتیدن و سرخوردن در سطح لایه حرکت می‌کنند. همچنین در این شرایط دانه‌های سبک (ماسه‌ها) از زمین بلند شده و در اثر برخورد به دانه‌های دیگر به صورت جهشی و دانه‌های بسیار ریز (سیلت و رس) به صورت معلق حرکت می‌کنند.

در این شرایط به گراول هل و ماسه‌ها که در بستر حرکت می‌کنند بار بستر (Bed load) و ذرات دانه ریز سیلت و رس را بار معلق (Sus pension load) می‌گویند. به علت اختلاف چگالی آب و هوا عمل جهش در هوا بهتر صورت می‌گیرد. دانه‌ها در هنگام برخورد به رسوبات سطح لایه (عمل جهش در هوا) مقداری از انرژی جنبشی خود را به دانه‌های در حال استراحت در سطح لایه منتقل می‌کنند و باعث حرکت آنها به صورت خزیدن در سطح لایه می‌شوند. این نوع حرکت را به نام خزش سطحی (Surface Greep) می‌نامند.

جورشدگی هیدرولیکی

روشهای مختلف حرکت دانه‌ها باعث می‌شود که دانه‌ها در اندازه‌های متفاوت به روشهای مختلف حرکت کنند. این اختلاف در نوع حرکت باعث می‌شود که یک جدایی در اندازه و شکل دانه‌ها بوجود آید که به نام جورشدگی هیدرولیکی (Hydroulic Sorting) نامیده می‌شود. این جورشدگی در رسوبات بادی که اختلاف چگالی بین دانه‌های ماسه و هوا زیاد است بخوبی دیده می‌شود. در نتیجه این اختلاف باد قادر به حمل دانه‌های درشت ماسه نمی‌باشد.

بطور کلی تمام ذراتی که با یکدیگر توسط فرآیندهای آبی یا بادی رسوب می‌کنند ذرات با تساوی رسوبگذاری نامیده می‌شوند. تساوی قطری در ذراتی را که به صورت معلق حرکت می‌کنند بهتر از دانه‌هایی است که به صورت بار بستر حرکت خوهند کرد. زیرا ذراتی وجود دارند که از نظر شکل و اندازه یکسان نیستند ولی به علت اختلاف چگالی با یکدیگر رسوب کرده‌اند.

فرآیندهای حمل و نقل و رسوبگذاری

فرآیندهای حمل و نقل و رسوبگذاری دانه‌های رسوبی توسط جریانهای کششی ، جریانهای دانسیته‌ای یا چگالی ، معلق و یا یخچالها انجام می‌شود و موجب تشکیل رسوبات مختلفی می‌گردد که هر یک دارای اختصاصات بافتی مخصوص به خود می‌باشند.

جریانهای دانسیته‌ای که در اثر احتلاف چگالی بین مواد سیال ایجاد می‌شود، پس از رسوبگذاری مواد رسوبی مخلوطی از ذرات ماسه ، سیلت و رس بر جای گذاشته می‌شود که معمولا فاقد طبقه بندی مورب هستند این نوع رسوبات طبقه بندی تدریجی از خود نشان می‌دهند. در حالت تعلیق ، ذرات دانه ریز به صورت معلق حمل شده و پس از کاهش شدت جریان در محیط آرامی رسوب می‌کنند.

اگر دانه‌های رسوبی توسط یخچالها یا جریانهای گلی حمل می‌شوند، پس از رسوبگذاری تشکیل رسوبات ناجورشدگی خیلی بد را می‌دهند. این نوع رسوبات می‌توانند در آب یا خشکی تشکیل شوند. همانطور که توضیح داده شد فرآیندهای حمل و نقل و رسوبگذاری در محیطهای مختلفی همچون محیطهای خشکی ، محیطهای آبی ، حمل ونقل توسط نیروی جاذبه و همچنین حمل و نقل توسط یخچالها انجام می‌شود.

فرآیندهای رسوبگذاری در محیط آبی

در محیطهای آبی حمل و نقل و رسوبگذاری توسط جریانهای مختلفی همچون کششی ، هر یک از این سه حالت رسوبات با بافت مخصوص به خود را تشکیل می‌دهند که موجب تمایز آنها از یکدیگر می‌شود. در جریانهای کششی در اثر تغییرات سرعت جریان ساختمانهای رسوبی مختلفی بر اساس اندازه دانه‌ها تشکیل می‌شود که از روی این ساختمانها به تعبیر و تفسیر محیط پرداخته و به جهت جریان و همچنین میزان انرژی آب پی برد.

جریانهای دانسیته‌ای یا آشفته در اثر اختلاف چگالی بین دو مایع حاصل می‌شود که این اختلاف در اثر درجه حرارت شوری و یا میزان ذرات معلق در آب می‌باشد. در این نوع جریانها توالی بوما حاصل می‌شود. که از یک سری رسوبات با ساختمانهای رسوبی مختلف تشکیل شده است. در رسوبگذاری ذرات معلق ، ذرات دانه ریز مثل سیلت و رس که غالبا به صوت معلق در آب حمل می‌شوند در یک محیط آرام شروع به رسوبگذاری می‌کنند.

فرآیندهای رسوبگذاری در محیط های بادی

مکانیزم حرکت ذرات جامد در آب و هوا (مواد سیال) بسیار شبیه به یکدیگر می‌باشند. در محیطهای بادی ذرات درشت (ماسه) به صورت کششی و ذرات دانه ریز (سیلت و رس) به فرم معلق حرکت می‌کنند. جز در مواد خاص جریانهای آشفته در محیطهای بادی دیده نمی‌شود. در کل رسوبات بادی به صورت کششی و معلق حرکت می‌کنند. در محیطهای بادی ساختهای رپیل مارک توسط جریان کششی بوجود می‌آید که جهت جریان باد را می‌توان از روی این ساختها تشخیص داد. لس‌ها توده‌هایی هستند که در اثر رسوبگذاری ذرات موجود در باد تشکیل می‌شوند.

فرآیندهای یخچالی

یخچالها در مناطق کوهستانی بر اثر انبا شته شدن برفها و فشار بر روی آنها تشکیل می‌گردند. یخچالها پس از تشکیل تحت تاثیر نیروی جاذبه به طرف پایین حرکت می‌کنند. حرکت یخها در کف و دیواره دره‌ها کنده شدن سنگها در مسیر خود می‌شوند و آنها را با خود حمل می‌کنند. سرعت حرکت یخچالها به مراتب آهسته تر از حرکت آب و باد می‌باشد.

یخچالها پس از متوقف شدن و تغییرات آب و هوایی شروع به ذوب شدن کرده و رسوباتی را با خود حمل کرده‌اند، بر جای می‌گذارند. رسوباتی که در اثر ذوب شدن یخها بر جای می‌ماند دارای جورشدگی بد بوده و اندازه آنها از رس تا تخته سنگهای بزرگ تغییر می‌کند. دانه‌های گراوال موجود در رسوبات یخچالی زاویه‌دار بوده و سطح آنها مخطط می‌باشد. این خطوط در اثر حرکت ذرات ریزتر بر روی آنها بوجود آمده است. این رسوبات فاقد طبقه بندی بوده و دارای گسترش زیاد می‌باشند.

فرآیندهای نیروی جاذبه زمین در رسوبگذاری

نیروی جاذبه زمین باعث حرکت و رسوبگذاری ذرات در مناطق شیبدار می‌شود. در اغلب این حرکتها آب عامل اصلی است و باعث کاهش نیروی اصطکاک و حرکت ذرات جامد می‌شود. در فرآیندهای نیروی گرانشی زمین حرکت و رسوبگذاری بیشتر به صورت سقوط سنگها از مناطق مرتفع ، لغزش و ریزش و جریانهای توده‌ای می‌باشد. لغزش و ریزش در مناطق شیبداری بوجود می‌آید که غالبا شیب آنها کمتر از مناطقی است که در آنها سقوط سنگی صورت می‌گیرد.

هنگامی که رسوبات در روی سطح شیبدار شروع به حرکت می‌کنند طرز قرار گرفتن یا آرایش دانه‌های رسوبات به هم خورده و به هم نزدیکتر می‌شوند به همین خاطر میزان تخلخل بین ذرات کاهش پیدا می کند ولی فشار داخل حفرات زیاد شده و باعث سهولت در حرکت ذرات بر روی سطح شیبدار می‌شود.

جریانهای توده‌ای

اگر میزان آب موجود در داخل رسوبات افزایش یابد، نیروی اصطکاک موجود در بین ذرات رسوبی کم شده و رسوبات به صورت جریانهای توده‌ای به طرف پایین حرکت می‌کنند. این جریان بر اساس اندازه ذرات تشکیل دهنده آنها به در گروه جریانهای گلی و جریانهای ماسه‌ای تقسیم می‌شوند. رسوباتی که توسط جریانهای گلی بوجود می‌آیند دارای جورشدگی ضعیفی می‌باشند و اندازه ذرات موجود در آنها از گراول تا رس تغییر می‌کند. جریانهای گلی در محیطهای خشکی و آبی بوجود می‌آیند. در نواحی خشک این جریانها بیشتر در مناطق نیمه خشک که گاهی اوقات بر اثر طوفانهای شدید باران زیادی باریده و یا اینکه در اثر ذوب شدن شدید برفهای زمستانی ایجاد می‌گردند.

در مناطق دریایی اینگونه جریانها بیشتر در روی شیب قاره‌ای در دره‌های زیردریایی و قسمت جلویی دلتا که دارای شیب زیادی هستند تشکیل می‌شوند. رسوباتی که توسط جریانهای ماسه‌ای تشکیل می‌شوند دارای اختصاصاتی از قبیل کنتاکت تخریبی ، نبود فلوت کست ، عدم وجود طبقه بندی تدریجی ، وجود طبقه بندی توده‌ای و ... می‌باشند که از رسوبات جریانهای آشفته متمایز می‌شوند. در محیطهای عمیق دریایی جریانهای ماسه‌ای بیشتر در کانالهای زیر دریایی دیده می‌شوند.
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 16:36  توسط علی بازند | 
در روش كشاورزي ارگانيك به خاك اهميت به سزايي داده مي شود. جدا از بخش مواد معدني ،خاك حاوي مواد ارگانيك و هوموس است كه در نتيجه تجزيه بيوماس بوجود مي‌آيد . در اغلب خاك هاي كشاورزي در مناطق گرم اين ماده فقط درصد كمي را شامل مي شودو دركل 1% كل مواد جامد خاك را تشكيل مي‌‌ دهد كه اين امر براي باروري خاك بسيار مهم است.
مواد ارگانيك بطور عمده در سطح بالايي خاك قرار دارد كه علت اين موضوع فرايندهاي تبديل مداوم است. قسمت فعال مواد ارگانيك خاك توسط ارگانيسم‌ هاي خاك تجزيه مي‌‌ شوند و در نتيجه اين ساختارها مي‌ توانند با يكديگر تركيب شده و ساختارهاي هوموسي باثباتي را بوجود آورندكه مدت زمان طولاني تري در خاك باقي مي‌ مانند. اين مواد ارگانيك پايدار خاك يا هوموس به تقويت ساختار خاك كمك شاياني مي‌‌ نمايد.

نمایش آزمایش خاک:


آزمايش خاك با بيل يك روش ساده است كه حاصلخيزي خاك را با توجه به ساختار خاك آنرا مشاهده ارزيابي كنيم. با كمك بيل تخت باغي، يك قالب از خاك براحتي جدا مي‌ شود تا
  آنجا كه ممكنست از فشرده شدن يا تغيير شكل بافت خاك جلوگيري كنيد. براي اين منظور بيل را بصورت عمودي داخل خاك كنيد و حفره ايبه اندازه روي بيل بكنيد. اين پروفيل با بريدن لبه هاي آن جدا مي‌ شود. بيل را به اندازه 15 سانتيمتر در كنار چاله فرو ببريد. حالا شما مي‌ توانيد لايه هاي مختلف افق خاك را مشاهده كنيد. توزيع هوموس ، تعداد منافذ(خلل و فرج) يا درجه فشردگي خاك، تراكم و عمق ريشه ها، علائم حضور كرم خاكي و ساير ارگانيسم‌ هاي خاك و همچنين وجود خاك نرم را در آن بررسي كنيد.
ساختار خاك: معني اين چيست؟
در كنار بخش مواد معدني و ارگانيك خاك ،تعدادي منافذ (خلل و فرج) در خاك وجود دارد كه توسط آب و يا هوا پر مي‌ شود اين طريقه قرار گيري فضايي ذرات ومنافذ را بعنوان ساختار خاك مي‌ نامند. منافذ كوچك براي نگهداري آب مناسبند و منافذ بزرگ باعث نفوذ آب باران و آب آبياري مي‌ گردد و به زهكشي و تهويه كمك مي‌ كند.
در خاك‌هايي با ساختار خوب ذرات مواد معدني و مواد آلي داراي قسمت‌هاي نرم باثباتي هستند . مواد ارگانيك مانند يك چسب عمل كرده و باعث چسبيدن بخش‌هاي مختلف خاك به يكديگر مي‌ شوند اين فرايند توسط موجودات زنده خاك مانند كرم خاكي ، باكتري‌ها و قارچ‌ها حمايت مي‌ شود.
اما اين مي‌ تواند با مديريت نادرست مانند شخم زني خاك در شرايط مرطوب مزرعه باعث تراكم خاك شود.

آزمایش خاک:
اكثر افراد اعتقاد زيادي به كارهاي علمي دارند بنابراين وقتي به باروري خاك مي‌رسيم ممكنست كشاورزان بخواهند خاك خود را در آزمايشگاه مورد تجزيه قرار دهند.
اگر چه آزمايشهاي شيميايي خاك ممكنست اطلاعات خاصي را در مورد بعضي از سوالات به ما بدهند اما كشاورزان نبايد انتظار زيادي از اين ازمايشات داشته باشند.
براي مثال بيشتر مشكلات به آناليز خصوصيات مواد غذايي مربوط مي شود .براي گياهان هميشه محتويات كلي از مواد غذايي ضروري در نمونه كاملاً آشكار نيست. مثلاً ممكنست جذب مواد غذايي توسط مواد معدني به اندازه اي زياد باشد كه ريشه گياهان قادر به استفاده از آن نباشند.
بعضي از آزمايشات با حل كردن نمونه ها، آنها را در معرض تهديد قرار مي دهند بعبارت ديگر مواد غذايي قابل دسترس گياهان را كاهش داده كه اين مي تواند يك محرك واقعي براي كشاورزي رايج به شمار رود.
            عمدتاً در مديريت خاك‌ها  فعاليت بالاي ميكروارگانيسم هاي خاك باعث بيشتر در دسترس قرار گرفتن مواد غذايي مي شوند اما بهر حال نتايج آزمايش كاملاً‌ قابل اطمينان نيستند.
ديگر مواد غذايي مانند نيتروژن فوق العاده به زمان نمونه برداري بستگي خواهد داشت. در بعضي از موارد، هنوز تجزيه شيميايي خاك مثلاً ميزان اسيديته خاك (
PH ) و يا تعيين كمبودهاي مواد غذايي مانند پتاسيم (  K  روي ( Zn‌) مفيد است. كشاورزان توليد كننده محصولات ارگانيك مخصوصاً بايد اطلاعاتي را در مورد محتويات خاك بدست اورند و آنرا اندازه گيري كنند تجزيه شيميايي بافت خاك براي مطالعه اثرات باقيمانده  آفت كش‌ها بسيار پيچيده بوده و مهم‌ترين قسمت آن ، اين است كه بايد در جستجوي كدام آفت كش بود كه البته روش بسيار  پرهزينه اي خواهد بود. آزمايش‌هاي فيزيكي ارتباط نزديكي به پتانسيل نگهداري آب يا بافت خاك دارد و نمونه ها بايد بسيار دقيق جمع آوري گردند. تجزيه بيولوژيكي كه نمونه اي از فعاليت ارگانيسم هاي فعال خاك است بايد با تجهيزات آزمايشگاهي مخصوصي انجام گيرند كه البته بسيار پرهزينه است . اگر چه استفاده از تجزيه خاك سطح مزرعه با توجه به روش‌هاي علمي بدليل وجود آزمايشگاه‌هاي مناسب و هزينه آن محدود مي شود . اگر از آزمايش خاك استفاده مي‌ كنيد مطمئن شويد كه در مورد جنبه هاي بارز آن تحقيق شده است يا نه و نتايج آزمايش بطور جدي مورد بحث و بررسي قرار گيرد

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آبان 1389ساعت 11:3  توسط علی بازند | 

 

 

 

 

عكس برگزيده سال

 سنگ عقاب سبلان - عكس از پارسا

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389ساعت 17:14  توسط علی بازند | 
عبارت است از برنامه ریزی و مدیریت آبخیز جهت جلوگیری از به هم خوردن وضعیت منابع آبخیز و حفظ آن با اجرای طرح های مختلف در آبخیز. این برنامه ریزی می باید در جهت بهره برداری هماهنگ، یکپارچه و قانونمند صورت گیرد به طوری که به سرمایه اصلی آبخیز یعنی آب ، خاک و پوشش گیاهی آسیبی نرسد.

علم آبخیز داری و حفاظت خاک در اوایل قرن بیستم و عمدتا به دلایل زیر پا به عرصه نهاد:

۱) کسب دانش و آگاهی بیشتر در مورد چرخه هیدرولوژی و عملکرد آن.

۲) افزایش جمعیت و فشار بر منابع طبیعی و اراضی و منابع آب.

۳) افزایش بیش از حد مصرف آب و لزوم تامین منابع آبی بیشتر.

۴) بروز مشکلات جدید و پیچیده تری همچون آلودگی منابع آب، وقوع سیلاب،افت منابع آب زیرزمینی و ... .

برای آشنایی بیشتر با این علم نخست به تعریف آبخیز و آبخیزداری می پردازیم.

آبخیز عبارت است از منطقه ای توپوگرافی که توسط یک سیستم رودخانه زهکشی می شود. به عبارت دیگر آبخیز پهنه ای از زمین سراشیب است که تمام رواناب ناشی از بارش بر روی آن را ، یک رودخانه ، دریاچه و یا یک آب انباشت دریافت می کند.

● آبخیزداری:

عبارت است از برنامه ریزی و مدیریت آبخیز جهت جلوگیری از به هم خوردن وضعیت منابع آبخیز و حفظ آن با اجرای طرح های مختلف در آبخیز. این برنامه ریزی می باید در جهت بهره برداری هماهنگ، یکپارچه و قانونمند صورت گیرد به طوری که به سرمایه اصلی آبخیز یعنی آب ، خاک و پوشش گیاهی آسیبی نرسد.

فرسایش خاک یکی از مسایل اساسی در کشورهای در حال توسعه و اغلب کشور هاست. عوامل فرسایش به طور طبیعی در حال تخریب لایه سطحی خاک است و در صورت تشدید فرسایش به علل مختلف، میزان آن بسیار زیاد و خسارت بار خواهد بود. یکی از اهداف اصلی آبخیزداری ،کنترل فرسایش و جلوگیری از آن است. آبخیزداری نقش قاطعی در حفظ و نگهداری و بهره وری صحیح از جنگل ها و مراتع ،تامین آب سد ها،کاهش رسوبات،کاهش خسارات ناشی از سیل و ... دارد.

اثرات نامطلوب ناشی از عدم اجرای طرح های آبخیز داری شامل پر شدن مخازن سد ها از رسوب،وقوع سیل و ایجاد خسارات سنگین، کاهش منابع آب آبخوان ها و افت سطح آب های زیرزمینی، کاهش توان بالقوه تولیدی زمین های زراعی و تخریب پوشش گیاهی و از بین رفتن جنگلها و مراتع است.

● مراحل مختلف و کلی مطالعات در حوضه های آبخیز:

▪ مرحله اول ،بررسی وضع موجود که شامل مراحل زیر است:

بررسی موقعیت و حدود حوضه آبخیز ،خصوصیات فیزیکی و توپوگرافیک حوضه. زمین شناسی،خاک شناسی ، اقلیم شناسی و پوشش گیاهی حوضه، بررسی ویژگی های اقتصادی-اجتماعی و نیز مطالعه فرسایش خاک حوضه.

▪ مرحله دوم، تحلیل و جمع بندی اطلاعات به دست آمده از بررسی های مرحله اول

▪ مرحله سوم، شامل برنامه ریزی و پیشنهادات که خود شامل ارائه روش هایی جهت کنترل فرسایش و نیز روش هایی جهت تقویت و اصلاح پوشش گیاهی است.

● عملیات اصلاحی در حوضه های آبخیز:

این عملیات هنگامی صورت می پذیرد که حوضه ای دچار تخریب یا فرسایش شود و به طور کلی شامل سه گروه عملیات مکانیکی،بیولوژیک و ویژه است

- عملیات مکانیکی شامل اصلاح شیب آبراهه ها از طریق احداث بند ها و سد ها ،ایجاد کنتور فارو جهت نفوذ دادن آب به داخل خاک ، تراس بندی و بانکت سازی، دیواره سازی برای حفاظت کناره های بستر رودخانه و ... می باشد.

- عملیات بیولوژیکی شامل کاشت گونه های گیاهی مناسب،کشت نواری،کودپاشی در خاک های فقیر و ... است.

- عملیات ویژه نیز شامل اعمال مدیریت های صحیح در مراتع،رعایت تعادل دام و مرتع،احداث جاده های مالرو در مراتع ، احداث آبشخور و ... است.

● روش های مبارزه با فرسایش آبی:

روش های مبارزه با فرسایش آبی به دو دسته روشهای غیر مستقیم و مستقیم تقسیم می گردد.

روش های غیر مستقیم:این روش ها روش های پیشگیری کننده هستند و قبل از مشاهده علائم فرسایش اجرا می شوند. این روش ها بسیار ارزان تر و ساده تر از روشهای مستقیم هستند.

● روشهای غیر مستقیم عبارتند از:

۱) استفاده از زمین ها بر حسب استعدادشان

۲) شخم زدن صحیح

۳) استقرار پوشش گیاهی مناسب

۴) دادن کود و افزایش مواد آلی

۵) تناوب زراعی

۶) باقی گذاشتن بقایای محصول در زمین یا مالچ پاشی

و ...

● روشهای مستقیم:

این روش ها هنگامی آغاز می شوند که علائم فرسایش به چشم بخورند و روش های پیشگیری کننده مثمر ثمر نباشند. روش های مبارزه مستقیم مبتنی بر اصول تضعیف و یا حذف عوامل مساعد فرسایش است.

▪ روشهای مستقیم عبارتند از:

۱) احداث نهر های انتقال آب

۲) احداث آبراهه های زیرزمینی

۳) تراس بندی زمین

۴) بانکت بندی

۵) احداث اپی یا آبشکن در کناره رودخانه ها

۶) ایجاد کنتور فارو

نویسنده این پست: علی بازند کارشناس آبخیزداری
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389ساعت 17:5  توسط علی بازند | 
بررسي نقش تغذيه اي آب پنير در جيره گوساله ها

بررسي نقش تغذيه اي آب پنير در جيره گوساله ها
1-عطيه عابديني ، 2- مهندس محمد رضا اصغري
1و 2 به ترتيب : دانشجوي کارشناسي علوم دامي، مربي دانشگاه بيرجند
 

چکيده
از لحاظ کيفيت پروتئين (دارا بودن اسيد هاي آمينه ضروري)،قند(لاکتوز)،مواد معدني،ويتامينها و قابليت هضم فر آورده هاي فرعي داراي ارزش غذايي بسيار بالايي مي باشند ،اما بعلت گراني در تغذيه حيوانات بصورت  محدود استفاده مي شوند.(9)
آب پنير تنها فرآورده فرعي لبني ويژه تغذيه دام مي باشد که در ايران توليد مي شود و حاوي ميزان بالايي از پروتئين هاي سرمي يا پروتئين هاي محلو ل در آب ،مواد معدني،لاکتوز و ويتامينهاست ( 6).آب پنير حاصل از توليد پنير دو نوع مي باشد که نوع شيرين خوش خوراکتر از اسيدي است .لاکتوز آب پنير به آساني تخمير و آربوهيدراتهاي مناسبي جهت ميكروارگانيسم هاي شكمبه بوده که به آساني تخمير مي شوند.( 17)
آب پنير را تا زماني که گوساله قادر به مصرف مواد متراکم نباشد نمي توان در اختيار آنها قرار داد، يعني پس از حدود يكماهگي مايعات فوق را مي توان به مصرف گوساله رساند.( 4)
در تحقيقات انجام شده در مورد تاثير آب پنير بر روي عملكرد گوساله هاي گوشتي نتيجه گرفته شد که اين فرآورده منبع مغذي مناسبي جهت تامين نيازهاي مواد معدني، پروتئين، انرژي، لاکتوز و ماده خشك مي باشد.(1)
کلمات کليدي: آب پنير، قابليت هضم، جايگزيني، گوساله پراوري

مقدمه
توجه روز افزون بشر به مشكلات آلودگي و درك بهتر او از اينها ،همچنين صنعتي شدن بيش از پيش صنعت گاوداري با پيوستن واحد هاي کوچك توليدي، استفاده سنتي آب پنير بشكل جايگزيني منابع شيري در تغذيه گاو و خوك ،استفاده از آن بعنوان کود و يا روانه کردن آن به فاضلاب ورودخانه ها را دچار تغييرات و تحولاتي نموده است.(  7)
ورود آب پنير به فاضلاب مشكلات زيادي را در آلودگي محيط زيست ايجاد خواهد نمود .احداث سيستم تصفيه فاضلاب براي آب پنير علاوه بر اينكه هزينه زيادي دارد با وارد کردن آب پنير به محيط زيست علاوه بر آلودگي شديد آن، هزاران تن پروتئين با ارزش بيولوژيكي بالا و لاکتوز و مقادير قابل توجهي ويتامين و مواد معدني از دست ميرود.(  3)
در سالهاي اخير تلاشهايي در جهت يافتن موارد استفاده بيشتر از اين فرآورده که همواره بعنوان ضايعات تلقي و  به همان شكل با آن برخورد مي شد، صورت پذيرفت.( 7)
بجاي پاکسازي آب پنير در تاسيسات پاکسازي ويژه ، بعضي کارخانجات لبني اقدام به اسپري آن روي مزارع کرده اندکه روش موثر و پرسودي براي کارخانه دارو دامدار محسوب مي شود.( 7)
وقتي در فرآيند شير سازي شير را تحت تاثير مايع پنير قرار مي دهند، کازئين رسوب نموده و بيشتر چربي و حدود نيمي از کلسيم و فسفر را ته نشين مي نمايد . سرم باقيمانده آب پنير نام دارد که مايعي زرد رنگ بوده و بعلت اينكه اجزاي شير طي فرايند انعقاد توسط مايع پنير تقسيم مي شود، منبع فقيرتري از انرژي، ويتامين هاي محلول در چربي، کلسيم و فسفر است ( 8).و در کل از نظر کلسيم و فسفر غني مي باشد ( 11 ). آب پنير نسبت به شير منبع ضعيف تري از پروتئين بوده ولي بيشتر پروتئين آن بتا-لاکتوگلوبولين است که کيفيت بسيار خوبي دارد.(8)
پروتئينهاي آب پنير
اهميت زيادي دارند ، زيرا حاوي مقادير نسبتا زيادي از اسيد هاي آمينه سيستين و متيونين هستند . بنابراين، ارزش غذايي پروتئين شير در مجموع بسيار مطلوب است.(5)
از آب پنير فرآورده هاي مختلفي از قبيل پودر آب پنير،لاکتوز، 1 (wpc) ،پروتئين تغليظ شده آب پنير پروتئين تك ياخته، انواع نوشابه، خوراك دام و غيره ميتوان بدست آورد . ولي يكي از روش هاي عملي با توجه به ظرفيت هاي پايين واحد هاي پنير سازي در ايران ،استفاده از آن براي خوراك دام مي باشد.( 3)
 

بررسي نتايج تحقيقات:
استفاده از آب پنير در تغذيه گوساله ها ارزشمندشناخته شده و معمولا در سن 4-2 ماهگي بصورت مخلوط آب پنير و شير پس چرخ (شيري که چربي آن با استفاده از نيروي گريز از مرکز جدا شده باشد ( 5) ) قابل توجه است . و پس از 4 ماهگي مي توان از آ ب پنير خالص به ميزان 10-15 کيلو در روز استفاده نمود . استفاده از آب پنير در تغذيه گوساله ها تا سن 15 ماهگي سودمند خواهد بود
زيرا تا حد زيادي جايگزين کنسانتره يا شير پس چرخ مي شود. ثابت شده گوساله هاي پرواري رشد روزانه بيشتري داشته و جثه وتوليد آنها کمي بهتر ا ز گوساله هاي پرواري ميباشد که از همان مقدار واحد غذائي بصورت شير پس چرخ مصرف نموده اند.(7)
فر

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389ساعت 3:26  توسط علی بازند | 

باكتري هاي مولد اسيد لاكتيك

    افزودن اين باكتري ها سبب توسعه شكمبه و بهبود وضعيت سلامتي به واسطه متاثر شدن ميكرواكولوژي دستگاه گوارش مي شوند. توليد پروبيوتيك هاي باكتريايي بر اساس باكتري هاي مولد اسيد لاكتيك مي باشد. ولي موفقيت در اين مورد كامل نبوده زيرا استفاده از سويه هاي متفاوت و غير موثر، ثبات، كم اين فراورده ها ( كاهش سريع تعداد سلول هاي زنده) و بي تاثير بودن اين مواد در مقدار كم علل اين موضوع مي باشند.

    لاكتوباسيل ها قادر به توليد آنزيم هاي كربوهيدراتاز بوده و بدين طريق به هضم اين مواد كمك مي كنند. اين با كتري ها با كمك به تجزيه غذا در روده كوچك مانع از سرازير شدن اين مواد غذايي غير قابل هضم به روده بزرگ مي شوند.( روده بزرگ جايگاه فعاليت اكولاي است).

    سويه مفيد اين گروه از باكتري ها استرپتوكوكوس فاسيوم است كه توانايي خاصي در توليد اسيد لاكتيك دارد. تغذيه گوسا له ها با ماست حاوي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس سبب تسريع در عمل نشخوار گوساله ها مي شود. افزودن بيفيدوباكتريوم به جيره بچه خوكها در طي هفته اول زندگي سبب كاهش تعداد كلستريديوم در مدفوع و بهبود افزايش وزن در بچه خوكها شده است. فومياكي و همكاران (1995) اثر اعمال بيفيدوباكتريوم و لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس را بر روي گوساله ها مورد بر رسي قرار دادند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه اعمال اين باكتري ها سبب افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل بهتر و كاهش اسهال نسبت به گروه شاهد شده است. همچنين اثرات مشابهي نيز از افزودن اين باكتري ها به جيره به جيره بچه خوكها مشاهده شده است. جني و همكاران (1991) با افزودن باكتري هاي باسيلوس ساب تيلوس به تنهايي و همراه با لاكتوباسيلوس لاكتيس به جيره گوساله هاي شير خوار اثرات آنرا مورد بررسي قرار دادند. در اين پژوهش گوساله ها يكباره، در روز سي ام از شير گرفته شدند و از روز 44-31 جيره آغازين دريافت كردند. نتايج نشان داد كه هيچ يك از پارامترهاي مورد بررسي افزايش وزن و بازده خوراك تحت تاثير تيمارها قرار نگرفت ونيز مورلي (1995) با برسي اثر پروبيوتيك ها بر روي سلامتي و رشد گوساله تفاوت معني داري را در بين تيمارها مشاهده نكرد.

كشت مخمر در جيره آغازين

    استفاده از كشت مخمر در جيره آغازين در جيره گوساله هاي شيرخوار در جهت بهبود عملكرد مورد توجه قرار گرفته است. وجود غلات بالا در جيره آغازين سبب كاهش pH و در نهايت پاراكراتوزيس شكمبه مي شود. آزمايشات بر روي شمبه گوسا له ها نشان داده كه نوسانات pH در دامنه 8/5-5 است. بنابراين هيپر اسيديتي در گوساله هايي كه جيره آغازين دريافت مي كنند، عاملي براي محدوديت خوراك مي باشد. با توجه به اينكه آسپرژيلوس اريزا و ساكاروميسس سرويسيه سبب تحريك باكتري هاي مصرف كننده لاكتات مي شوند و برداشت لاكتات را توسط مگاسفرا السيدني و سلونوموناس روميننتيموم تحريك مي كنند، استفاده از اين مواد در جيره آغازين اثرات نامطلوب كاهش pH را مي كاهد. بنابراين پيشنهاد مي شود كه احتمالا پاسخ مثبت گوساله ها به كشت مخمر مربوط به افزايش pH باشد. زاين وهمكاران (1999) با استفاده از 12 گوساله اخته اثرات پروبيوتيك هاي غير باكتريايي را بر روي سلامتي گوساله هاي پرواري مورد بررسي قرار دادند. گوساله ها در 2 تيمار شاهد و تيمار آزمايشي دريافت كننده 28 گرم ساكاروميسس سرويسيه قرار داده شدند. نتايج نشان داد كه ساكاروميسس سرويسيه سبب كاهش 48 درصدي در بيماري ها و كاهش 44 درصدي در روزهاي بيماري شده است. كيوگلي و همكاران (1992) در جيره آغازين گوساله ها كه حاوي غلات بالايي بود اثرات بيكربنات سديم و كشت مخمر را بر تحريك شكمبه، رشد و مصرف خوراك در گوساله ها مورد بررسي قراردادند. در تيمار كشت مخمر، 2/0 درصد مخمر ساكاروميسس سرويسيه و در تيمار بيكربنات 3 درصد از اين ماده استفاده شد. در اين آزمايش اثر معني داري بر ماده خشك مصرفي، افزايش وزن و يا بازده خوراك ديده نشد، ولي نيتروژن اوره اي پلاسما در تيمار بيكربنات سديم كاهش داشت. كالي و همكاران (1992) با افزودن كشت مخمر به جيره گوساله ها و بره ها كاهش روزهاي بيماري، افزايش مصرف خوراك و همچنين اثرات مثبت در متابوليسم ازت، روي و آهن را مشاهده نمودند. همچنين در پژوهش ديگري افزودن كشت مخمر در جيره بره ها در زمان استرس حرارتي مورد برسي قرار گرفت. در اين پژوهش كشت مخمر سبب افزايش عملكرد در گروه تغذيه شده با مخمر، در مقايسه با گروه شاهد شد. در مورد گاوهاي شيري نيز كاهش دماي راست روده با افزودن آسپرژيلوس اريزا مشاهده شده است. مارش و همكاران (2002) با افزودن 10 گرم كشت مخمر به جيره گوسا له هايي كه تازه از شير گرفته شده بودند، افزايش معني داري را در افزايش وزن روزانه مشاهده كردند.

عصاره حاصل از قارچ آسپرژيلوس اريزا

    محتواي اين عصاره به خوبي تعريف نشده ولي فرض بر اين است كه اين عصاره فاقد سلولهاي زنده است و حاوي مقاديري از آنزيم هاي فعال و ويتامين هاي گروه ب مي باشد. اين عصاره اثري مشابه با كشت مخمر بر روي عملكرد حيوانات اهلي دارد. بهركا (1991) با بررسي اثر آسپرژيلوس اريزا بر فعاليت ميكروبي شكمبه و توسعه آن اثرات مثبتي را در فعاليت ميكروبي شكمبه مشاهده نمود. در اين پژوهش گوساله هاي تغذيه شده با آسپرژيلوس اريزا يك هفته زود تر از گوساله هاي شاهد از شير گرفته شدند و در تيمار آسپرژيلوس اريزا مقاد‎ ير پروپيونات و استات، كل باكتري هاي بي هوازي همي سلولوتيك، پكتينوليتيك و سلولوتيك بيشتر از گروه شاهد بود.

 

علت تفاوت در نتايج

    در گزارشات ارائه شده در مورد اثرات آسپرژيلوس اريزا و ساكاروميسس سرويسيه بر توان توليدي و مصرف خوراك و افزايش وزن تفاوت هايي مشاهده مي شود. برخي از پژوهش ها اثرات مثبت اين مواد را مربوط به اوايل زايش مي دانند، به همين دليل اكثر آزمايشات در استفاده از اين مواد در اوايل زايش انجام شده است. پژوهش هاي انجام شده بر روي اين مواد در شرايط متفاوت از يكديگر انجام شده است. پژوهش ها بر روي گاوهاي شيري نشان داد كه اين مواد سبب افزايش قابل توجهي در توليد شير شده اند. استفاده از كشت مخمر در جيره گوساله هاي پرواري كه با جو تغذيه شده بودند افزايش وزن 19 درصدي را نشان داده است. در حاليكه پاسخ نرهاي پرواري تغذيه شده با سيلاژ در حد اشتها به علاوه 2 كيلوگرم كنسانتره فقط افزايش 7/6 درصدي را در رشد روزانه نشان داده است. در مروري بر آزمايشات انجام شده براي ارزيابي اين مواد در توليد گاوهاي شيري نشان داده شده كه جيره هاي بر پايه سيلاژ ذرت نسبت به جيره هاي بر پايه سيلاژ گراس اثر بهتري بر توليد داشته اند. ويليامز (1991) وقتي از جيره هايي با نسبت 40 به 60 علوفه به كنسانتره استفاده كرد، افزايش 17 درصدي را در توليد شير مشاهده نمود، ولي زماني كه نسبت علوفه را در جيره بالا برد، پاسخ توليد به 14 درصد رسيد. همچنين وقتي در جيره از گندم و يونجه استفاده شد، توليد شير افزايش داشت در حاليكه با جايگزين كردن ذرت به جاي گندم اثري بر توليد ديده نشد. به طور كلي پاسخ هاي متفاوتي در استفاده از آسپرژيلوس اريزا و ساكاروميسس سرويسيه در جيره هاي گاوهاي شيري و گوساله هاي شير خوار مشاهده شده است. به طوري كه برخي از آزمايشات اثرات مثبتي را با افزودن اين مواد بر روي مصرف خوراك و توليد شير نشان داده اند، ولي در تعدادي از پژوهش ها چنين پاسخ هايي مشاهده نشده است. در يك پژوهش اثر كشت مخمر روي عملكرد گوساله هاي جوان مورد بررسي قرار گرفت، در اين آزمايش هيچ يك از صفات مورد بررسي از جمله تخمير شكمبه، مصرف خوراك وافزايش وزن روزانه تحت تاثير كشت مخمر قرار نگرفت. اما در پژوهش مارش (2002) كه بر روي گوساله ها انجام داد، افزايش معني داري در پارامترهاي مورد بررسي مشاهده شد. همانطور كه بيان شد پاسخ هاي گوساله ها و گاوهاي شيري به اين فراورده ها متفاوت مي باشد. به دليل وجود اين تفاوت در نتايج آزمايشات، پايوا (1993) پيشنهاد كرد كه عواملي همچون مرحله شيردهي، نوع علوفه، شيوه خوراك دهي، نسبت علوفه به كنسانتره و نوع جيره در بروز اين تفاوتها موثر مي باشند. همچنين وجود گونه هاي بسيار متنوع از كشت مخمر مي تواند دليل ديگري براي تفاوت در نتايج باشد، به طوري كه هنوز بين سويه هاي موجود اين مواد بهترين گونه از جهت فعاليت پروبيوتيكي مشخص نشده است. با اين وجود در طي آزمايشاتي كه تا سال 1990 انجام شده، در 55 درصد از پژوهش ها افزايش توليد شير گزارش شده است

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389ساعت 3:23  توسط علی بازند | 
بیو تکنولوژی چیست؟
هزاران سال است،انسان دریافته است که چگونه گیاهان مفید را به کاربرد . از گندم نان وازشیر ، لبنیات تولید نماید. درتولید ماست ازشیر، یک میکرو ارگانیسم این فرآیند را انجام می دهد. یعنی درواقع می توان از میکرو ارگانیسم های مفید برای تغییرات وتبدیلات مورد نظر درمحصولات کشاورزی اعم از گیاهی وحیوانی استفاده نمود.

بیوتکنولوژی ، روش جدیدی برای پرداختن به تکنیک کشت وکار است.

با دست یابی به شیوه های کاربردی فن آوری موجودات زنده ، می توان محصول بیشتر ، گیاه مقاوم تر وحتی محصول بهتر تولید نمود.

هزاران سال است،انسان دریافته است که چگونه گیاهان مفید را به کاربرد . از گندم نان وازشیر ، لبنیات تولید نماید. درتولید ماست ازشیر، یک میکرو ارگانیسم این فرآیند را انجام می دهد. یعنی درواقع می توان از میکرو ارگانیسم های مفید برای تغییرات وتبدیلات مورد نظر درمحصولات کشاورزی اعم از گیاهی وحیوانی استفاده نمود. دردوهزار سال قبل از میلاد مسیح ، مصری ها جو را تخمیر کرده یا ازانگور سرکه تولید می کردند. آنان به اصول تخمیر ، پی برده بودند، یا درواقع به نوعی بیوتکنولوژی دست یافته بودند. نتیجه ای که گرفته می شود ، این است که بیوتکنولوژی سابقه ای دیرینه دارد.

درواقع تا آنجا که به کشاورزی ارتباط می یابد ، واژه بیوتکنولوژی ، روش جدیدی برای پرداختن به تکنیک کشت وکار است. یعنی با دست یابی به شیوه های کاربردی فن آوری موجودات زنده ، می توان محصول بیشتر، گیاه مقاوم تروحتی محصول بهتر تولید نمود. این علم امروزه توانسته است برروی ژن موجودات زنده کاربکند وتغییراتی درجهت هدفهای پیش بینی شده درمواد بدهد، یعنی درواقع درنحوه اطلاعات وراثتی سلولهای زنده دخالت کند وموفق به تولید گونه های جدید وبهتری گردد.

درحدود بیست سال اخیر دو کار بنیادی واصولی درتکنولوژی کشاورزی صورت گرفته است . یکی تکنیک بهره برداری های مختلف ازسلول گیاهی ودیگری استفاده از بافت گیاهی با شیوه های ترکیب جدید ژنها. به بیان دیگر با شیوه کاربردی جدید می توان ضمن جدا کردن سلول یک گیاه ، به تنهائی آن را وادار به تکثر نمودو بعدا": به خاک انتقال داد . زیرا امکان کشت سلولی برای همه گیاهان موجود برروی کره زمین عملی است.

یکی از نتایج این شیوه ، صرفه جوئی ازنظر وقت وفضای کشت وکار است. ازطرفی این روش تکثیر گیاهی ، نتایج بهتری برای هدف تعیین شده به دست می دهد.درواقع یک سانتی مترمکعب ازبافت یا اندام که چندین میلیون سلول مانند هم دارد ، بالقوه می تواند میلیون ها بوته هم خواص با آن گیاه باشد.

درواقع این شیوه ، کاربذر وقلمه را به نحو بهتری انجام می دهد.ضمنا" می توان به خواص وراثتی گیاه پی بردوبرای رشد ونموآن تا مرحله به ثمرآمدن ، زمان صرف نکرد. به عبارت دیگر ، این شیوه روشی است که امکان مطالعه بهتر گیاه را درکمترین زمان وبا بیشترین ضریب اطمینان به دست می دهد. حتی می توان با جدانمودن دیواره سلولی یک گیاه ، چند سلول را از نظر محتوا به هم آمیخت.

دریک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام ماکس پلانک درآلمان ضمن آزمایشی معلوم شدکه ازمیان چهل ودوهزار بافت سیب زمینی مورد آزمایش فقط ۱۷۳ بافت یعنی چهار درصد بافت ها دربرابر بیماری قارج سیب زمینی مقاوم بودند، این بافت تکثیر گردید تا درمرحله گیاه کامل به مزرعه انتقال داده شود.

نتیجه ای که حاصل آمد این بود : که این گونه جدید واقعا" نسبت به قارچ مقاوم است وبه سمپاشی نیازی ندارد . این شیوه دست یابی به گونه های مقاوم فقط درمدت هشت ماه عملی گردید. درصورتیکه در سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ ، این کار ازطریق روشهای اصلاح نباتات حد اقل ده تا پانزده سال زمان می طلبید. این کار برای گیاهان دیگر ازجمله نخل روغنی حداقل سی سال زمان نیازدارد . درحال حاضر درکشورهای صنعتی این شیوه بسیار رواج یافته وتحولات شگرفی به وجود آمده ونتایج کارهای چندین ساله محققین به تولید انبوه رسیده است.

درشیوه کشت سلول یا بافت گیاهی درحالی که ساختار ژنتیکی دراصل بدون تغییر می ماند با دخالت درنحوه کار خواص وراثت ، ماده ارثی را تغییر می دهند. درواقع حاملهای وراثتی را جدا نموده وداخل گیاه گیرنده کرده وبه این ترتیب گیاه جدیدی به دست می آورند . برای وارد کردن اطلاعات ارثی از میکرو ارگانیسم ها استفاده می کنند . ولی باید دقت کنند از میکرو ارگانیسم هائی استفاده شود که آماده قبول ژن خارجی درساختار سلولی خودباشند، یا به تعبیر دیگر بتوانند ازنظر ژنتیکی به گیرنده قابل انتقال باشند.

یکی دیگر از دستاوردهای بیوتکنولوژیکی ، آنزیم تکنولوژی است که به آن ((بیو کاتالیزور)) هم می گویند ، کابرد آنزیمها طوری است که واکنش شیمیائی درگیاه وجانوررا هزاربرابر سریعتر می نماید. هم اکنون کاربرد آنزیمها درتولید مواد شیرین کننده عملی شده است . درانواع پودررختشوئی ، غذای کنستانتره دامی ودر تخمیر ها کارهای متنوعی انجام گرفته وتولیدات با کیفیت بسیار بهتری به بازار عرضه می شوند . درواقع کاربرد آنزیم درتولیدات غذائی موجب ایجاد یک صنعت جدید گردیده است.

ضمنا" به وسیله همین صنعت ، پروتئین تولید می شود. این عمل نتیجه ایجاد تغییرات ژنتیک دربعضی از باکتریها است. پروتئینی که به این ترتیب حاصل شده درمبارزه با بیماریهای دامی وانسانی به کاررفته است. یعنی با مصرف این نوع پروتئین ، بعضی بیماریها به انسان ودام حمله نمی کنند . حتی دانشمندان موفق شده اند به کمک این شیوه پروتئین مصنوعی نیز تولید نمایند. کمسیون جهانی طرفداران توسعه دانش بیوتکنولوژی براین عقیده اند: که افق دید این عمل بسیار وسیع تر ازگذشته بوده واهداف والائی چون رفع مشکلات سلامتی ، تغذیه ، محیط زیست ونیز مواد اولیه را بسیار سریع تر از شیوه های سنتی گذشته تامین خواهند نمود.

معمولا" تولیدات سالم تر ، فشار کمتری برمحیط زیست وارد می کند . این مواد نیاز به انرژی کمتری دارند ودست آخر اینکه مواد حاصل ازبیو تکتولوژی مضربه حال طبیعت نیست. ازطرف دیگر میکرو ارگانیسم ها قادرهستند از مواد آلی با قیمانده درشهرها ومزارع وآبهای آلوده درکشاورزی مواد الکلی وپروتئین به دست دهند.

درخاتمه برای همه محققین وپژوهشگران ، به ویژه اندیشمندان عزیز ایران که درجهت رشد و توسعه هرچه بیشتر علمی کشورمان ، تلاش می نمایند ، سلامت و پیروزی آرزو می نمایم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد 1389ساعت 1:17  توسط علی بازند | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
اینجانب علی بازند نویسنده این وبلاگ که تحصیلاتم را در رشته آبخیز داری به پایان رسانده ام هدفم از نوشتن این وبلاگ فراهم آوردن یک سری مطالب علمی و جدید برای دانشجویان دامپزشکی، امور دام ، آبخیز داری و گل و گیاهان زینتی می باشد.

نوشته های پیشین
تیر 1390
اسفند 1389
آذر 1389
آبان 1389
مرداد 1389
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
اسفند 1388
آذر 1388
آبان 1388
پیوندها
www.google.com
www.sanjesh.org
www.gmail.com
www.azmoon.net
www.sherkatoj.com
www.hattrick.org
www.iauzah.ac.ir
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM